Skriv hvad du ønsker at finde hjælp til
Indholdsforetegnelse
< Alle emner
Print

Procedurebeskrivelse bogføring

Denne procedurebeskrivelse er udarbejdet af Sandgrav Solutions A/S for Sandgrav Solutions A/S

Generelle oplysninger

Denne beskrivelse er første gang udarbejdet den 17-11-2022 og senest ajourført den 17-11-2022

Dette dokument kan downloades her

Sandgrav Solutions – procedurebeskrivelse

Virksomhedens CVR-nummer

30818746

Ansvarlige personer, titel

Frederik Kromann, Direktør

Ekstern varetagelse af bogføringsopgaver

Her anføres hvilke af jeres bogføringsopgaver, der eventuelt varetages af en ekstern bogholder eller revisor. Hvis jeres virksomhed har indgået aftale med en ekstern bogholder eller revisor om at varetage hele eller dele af bogføringen, anføres det. Omfatter aftalen kun visse opgaver relateret til bogføring, f.eks. kun registrering af transaktioner (køb, salg, lønafregning, renteberegning osv.)  men ikke opbevaring af bilag, afstemninger ifm. momsindberetning osv., beskrives hvilke specifikke opgaver bogholder eller revisor varetager. Følgende bogføringsopgaver varetages IKKE af vores eksterne bogføringsfirma.
  1. Lønbehandling
  2. Fakturering
  3. Kontering i pleo
  4. Kontering i Corpay
  5. Betaling af faktura

CVR-nummer på evt. ekstern varetager af bogføringsopgaver

30814746

Bogføringssystem

Såfremt I anvender et digitalt bogføringssystem, beskrives her hvilket eller hvilke digitalt bogføringssystem(er), der er tale om. Hvis systemet består af flere sammensatte systemer eller moduler beskrives det. Vi bruger følgende systemer: Modeloversigt    

Kontoplan

En kontoplan giver et overblik over jeres økonomiske aktiviteter, og er liste over de konti, som en I kan anvende til jeres bogføring, f.eks. varesalg, vareforbrug, husleje, kontorartikler, telefon, tilgodehavende fra salg, bank, skyldig moms osv. Hvis I anvender en offentlig standardkontoplan, f.eks. den der er offentliggjort af Erhvervsstyrelsen, angives dette her. Anvender I en kontoplan fra en udbyder af et bogføringssystem, angives hvilket system der er tale om. Hvis I anvender jeres egen kontoplan, f.eks. en kontoplan fra en udbyder, som er tilrettet til virksomhedens forhold, anføres dette og kontoplanen vedlægges skabelonen. Kontoplan kan hentes fra virksomhedens e-conomic aftale. Den seneste kontoplan er vedhæftet som bilag til dette dokument.

Registrering og afstemning af transaktioner

Transaktioner er forhold/begivenheder, der påvirker en virksomhedens økonomi. Det kan være et varekøb, et salg, en lønudbetaling, en renteberegning, afvikling på gæld osv. Transaktioner kan også være relateret til regnskabsmæssige forhold som f.eks. afskrivninger på anlæg.   Her beskrives kort hvilke typer af transaktioner, der hyppigt og tilbagevendende indgår i jeres bogføring med angivelse af den forventede hyppighed. Hyppighed og tilbagevendende skal ses i sammenhæng med jeres forretningsmodel og bør afspejle den primære drift. Det kan f.eks. være §  kontantsalg f.eks. dagligt, §  salg på kredit f.eks. få gange om ugen, §  varekøb og afholdelse af driftsomkostninger f.eks. ugentligt, §  lønudbetaling f.eks. månedligt og §  beregninger af afskrivninger f.eks. halvårligt eller årligt.   En frisørvirksomhed vil typisk have transaktioner, der relaterer sig til kontantsalg, evt. indkøb til et varelager og omkostninger til husleje. I en virksomhed med ansatte vil registrering af lønrelaterede omkostninger også være en hyppig og tilbagevendende transaktion.   I en virksomhed, der ejer flere eller store anlæg, som f.eks. biler og inventar vil løbende afskrivninger også være en hyppig og tilbagevendende transaktion.   En mindre håndværksvirksomhed vil typisk have transaktioner, der relaterer sig til salg, salg på kredit, varekøb, køb af maskiner/værktøj/biler, hvor aktivering og afskrivninger kan være relevant, køb af fremmed arbejde mv.

Oversigt over transaktioner på væsentlige områder/typer af transaktioner

Virksomhedens transaktioner er delt op i følgende kategorier
NavnBeskrivelseHyppighed
SalgFakturering til kunder3 gange om måneden
KreditorerFaktura for diverse leverandører som husleje, software og konsulenter.løbende
Kundeindbetalingerløbende
KreditkortkvitteringerAlle medarbejdere har et pleo kortMånedlig
UdlægNogle gange har medarbejderne private udlægløbende
LønMånedlig
PeriodiseringerMånedlig
Rykning af debitorerMandag til fredag
AfskrivningerMånedlig

Procedure for registrering af transaktioner

Her beskrives jeres arbejdsgange for bogføring for hver af virksomhedens væsentligste typer af transaktioner, jf. ovenfor. Hvis varekøb er en af jeres hyppige og tilbagevendende transaktioner, beskrives det, hvilke rutiner I har for at bogføre varekøb. Det kan f.eks. være hver gang I modtager en faktura eller én gang om ugen. 
   
NavnProcedure
SalgEn gang om måneden d. 15 generes via timelog alle faktura vedr. fastprisaftaler. Disse overføres til e-conomic og sendes til kunderne.   Ultimo måneden gøres det samme for kunder som har kontrakter i forhold til medgået tid   Derudover faktureres sporadisk for diverse adhoc-opgaver direkte via e-conomic.    
KreditorerDisse modtages via EAN eller mail i Corpay, konteres og godkendes. Efterfølgende betales de via November first en gang om ugen.
KundeindbetalingerIndbetalinger bogføres løbende af Farpay enten ved FIK betaling eller LS.
KreditkortkvitteringerDer konteres løbende i pleo og en gang om måneden overføres disse til økonomisystemet
UdlægDisse udbetales løbende via salary hvor medarbejderne registrerer via appen. Herfra bogføres de også løbende i e-conomic.
LønLøn udbetales månedlig. De har også mulighed for løbende acontoudbetaling af løn
PeriodiseringerBogføres en gang om måneden via modulet periodisering i e-conomic.
Rykning af debitorerSker løbende fra mandag til fredag via systemet Equity
AfskrivningerBogføres en gang om måneden via modulet anlægskartotek i e-conomic.

Afstemning af bogføringen

Efter bogføringsloven skal I foretage de afstemninger, der er nødvendige for at sikre, at der foreligger et opdateret grundlag for lovpligtige indberetninger eller angivelser om moms, skatter, afgifter og års- og delårsrapporter. Hér beskrives, hvor ofte og hvordan I afstemmer den løbende bogføring (registreringer), samt hvilke poster og beholdninger der omfattes af afstemningen. Det kan f.eks. være op til en momsindberetning, hvor I skal foretage en nødvendig afstemning, der sikrer at alle momsrelaterede køb og salg er bogført i den rigtige periode. De fleste virksomheder vil som minimum have behov for løbende at foretage bankafstemninger.  I det tilfælde beskrives det, hvilke konti i bogføringen, der afstemmes op imod bankkonti, hvor ofte det sker, og om det f.eks. sker manuelt ved at sammenholde udskrift fra bogføringen med udskrift fra netbank. Hvis virksomheden anvender et bogføringssystem med indbyggede funktionaliteter til f.eks. bankafstemning beskrives det. Her beskrives også, hvis relevant, hvor ofte jeres debitorer, kreditorer, periodiseringer og skyldige omkostninger gennemgås. En virksomhed med et varelager kan med mellemrum have behov for at foretage fysisk optælling af hele eller dele af lageret, evt. på stikprøvebasis og sammenholde det med den værdi varelageret er bogført til. Dette vil også være relevant ifm. med afslutningen af regnskabsåret til at sikre et opdateret grundlag for en eventuel årsrapport. I det tilfælde beskrives det, hvilke konti i bogføringen, der afstemmes med den fysiske beholdning, og hvor ofte det sker. Hver måned afstemmes følgende:
Nr.NavnTypeAfstemmes imod
2210LønningerDrifte-indkomst SKAT
2211Feriepenge & SHDrifte-indkomst SKAT
2214Personalegoder og multimedierDrifte-indkomst SKAT
2215Pensioner, arbejdsgiverDrifte-indkomst SKAT
2223ATPDrifte-indkomst SKAT
2230KM-pengeDrifte-indkomst SKAT
3910Afskrivning, indretning lejede lokalerDriftAnlægskartotek e-conomic
3940Afskrivning, driftsmidler og inventarDriftAnlægskartotek e-conomic
3950Afskrivning, edbDriftAnlægskartotek e-conomic
5111Indretning, anskaffelse primoBalanceAnlægskartotek e-conomic
5112Indretning, årets tilgangBalanceAnlægskartotek e-conomic
5113Indretning, årets afgangBalanceAnlægskartotek e-conomic
5116Indretning, afskrivning primoBalanceAnlægskartotek e-conomic
5117Indretning, årets afskrivningerBalanceAnlægskartotek e-conomic
5221Driftsmidler, anskaffelse primoBalanceAnlægskartotek e-conomic
5222Driftsmidler, årets tilgangBalanceAnlægskartotek e-conomic
5223Driftsmidler, årets afgangBalanceAnlægskartotek e-conomic
5226Driftsmidler, afskrivning primoBalanceAnlægskartotek e-conomic
5227Driftsmidler, årets afskrivningerBalanceAnlægskartotek e-conomic
5231Edb-anlæg, anskaffelse primoBalanceAnlægskartotek e-conomic
5232Edb-anlæg, årets tilgangBalanceAnlægskartotek e-conomic
5233Edb-anlæg, årets afgangBalanceAnlægskartotek e-conomic
5236Edb-anlæg, afskrivning primoBalanceAnlægskartotek e-conomic
5237Edb-anlæg, årets afskrivningerBalanceAnlægskartotek e-conomic
5312Huslejedepositum m/momsBalanceBetalte deposita jf. lejekontrakt
5313Huslejedepositum u/momsBalanceBetalte deposita jf. lejekontrakt
5322LeasingdepositumBalanceBetalte deposita jf. lejekontrakt
5520VarelagerBalanceJf. optællingsliste og lagermodul
5600DebitorerBalanceDebitorsaldoliste e-conomic
5601Hensat tab debitorBalanceSpecifikation excel
5603PeriodiseringBalancePeriodiseringsmodul e-conomic
5650Andre tilgodehavenderBalanceSpecifikation excel
5651PleoBalanceKontoudtog Pleo
5652Mellemregning CashboardBalanceSpecifikation excel
5653Mellemregning FasterflowBalanceSpecifikation excel
5654Igangværende arbejder – aktiviteter (projekt)BalanceSpecifikation excel
5655Igangværende arbejder – omkostninger (projekt)BalanceSpecifikation excel
5656Igangværende omsætningBalanceSpecifikation excel
5657Tab/Vind igangværendeBalanceSpecifikation excel
5660Forudbetalte posterBalanceSpecifikation excel
5665Personaletilgodehavender PleoBalanceKontoudtog Pleo
5810KassebeholdningBalanceSpecifikation excel
5815NykreditBalanceKontoudtog bank
5820BankkontoBalanceKontoudtog bank
6110AnpartskapitalBalanceÅrsrapport
6120OverkursfondBalanceÅrsrapport
6130Overført resultat tidligere årBalanceÅrsrapport
6135Skyldigt udbytteBalanceÅrsrapport
6310Udskudt skatBalanceÅrsrapport
6320Øvrige hensættelserBalanceSpecifikation excel
6610Skyldig selskabsskatBalanceÅrsrapport
6750KassekreditBalanceKontoudtog bank
6800KreditorerBalanceKreditorsaldoliste e-conomic
6830Skyldige omkostningerBalanceSpecifikation excel
6831MomslånBalanceSkattekonto
6832Mellemregning SLSBalanceSpecifikation excel
6835Skyldige medarbejderudlægBalanceSpecifikation excel
6860Mellemregning med anpartshaverBalanceSpecifikation excel
6861Mellemregning Bobib Aps.BalanceSpecifikation excel
6862Mellemregning holdingBalanceSpecifikation excel
6899SkattekontoBalanceSkattekonto
6901Skyldig moms, primoBalanceMomsangivelser
6902Udgående (salg) momsBalanceMomsangivelser
6903Indgående (køb) momsBalanceMomsangivelser
6906Erhvervelsesmoms/byggeydelse (køb i udland)BalanceMomsangivelser
6907Erhvervelsesmoms/byggeydelse (modkonto)BalanceMomsangivelser
6910OlieafgiftBalanceMomsangivelser
6911ElafgiftBalanceMomsangivelser
6914CO2-afgiftBalanceMomsangivelser
6917Betalt momsBalanceMomsangivelser
6920Skyldig A-skatBalanceSkattekonto og lønsystem Salary
6921Skyldig ATPBalancelønsystem Salary
6922Skyldig pensionBalancelønsystem Salary
6923Skyldige feriepenge & SHBalancelønsystem Salary
6924ATP SAMLET BETALINGBalancelønsystem Salary
6930Skyldig AM-bidragBalanceSkattekonto og lønsystem Salary
6940Skyldige lønningerBalanceSpecifikation excel
6945Andre skyldige løn posterBalanceSpecifikation excel
6946Hensat feriepengeforpligtelse  SamtidsferieBalanceFeriekonto
6947Hensat ferie IndefrysningBalanceFeriekonto
6948Afspadsering – skyldigBalanceSpecifikation excel
9900Analyse/fejlkontoBalanceSpecifikation excel
   

Procedure for opbevaring og fremfinding

 

Opbevaring af regnskabsmateriale

Her angives den fysiske lokation (adresse) for opbevaring af jeres regnskabsmateriale i fysisk format, dvs. papirbaserede bilag mv. Regnskabsmateriale er typisk bilag, men også beregninger, dokumentation for skøn, kontrakter og anden dokumentation for det, der bogføres.     For regnskabsmateriale i digitalt format angives det, om det opbevares lokalt på f.eks. en server eller computer, eller om det opbevares i en cloud-løsning. Hvis det opbevares lokalt, angives den fysiske lokation (adresse). Tages der sikkerhedskopi af digitalt regnskabsmateriale angives, hvor der sker opbevaring heraf.  Hvis det opbevares via en cloud-løsning, angives det, hvem der hoster denne, f.eks. Microsoft. Hvis materialet opbevares på en mobil enhed, f.eks. et usb-stick, angives navnet på den person, som er ansvarlig for at opbevare enheden på betryggende vis.
Alle bilag opbevares digitalt i e-conomic. Derudover findes bilag også i hhv. Pleo og Corpayone samt Salary.

Betryggende opbevaring

Her beskrives, hvad I som virksomhed gør for at sikre betryggende opbevaring af jeres regnskabsmateriale (bilag mv.) i 5 år. Navnlig beskrives foranstaltninger til at hindre uvedkommende adgang, beskyttelse mod at regnskabsmateriale bortskaffes, ødelægges og ændres. Desuden beskyttelse mod at digitalt regnskabsmateriale utilsigtet bliver slettet eller ændret. Det kunne være foranstaltninger som adgangskontrol, loging og backup. 
Der benyttes 2FA login til e-conomic via VismaConnect samt 2FA login via CiscoDuo på bærbare computere. Derudover anvendes Uniqkey til håndtering af passwords for den enkelte medarbejder.

Fremfinding af regnskabsmateriale

Her beskrives, hvordan jeres regnskabsmateriale hurtigt kan fremfindes og stilles til rådighed for bl.a. myndigheder i forbindelse med kontrol. Herunder hvordan materiale, der opbevares digitalt om nødvendigt konverteres til et læsbart format. Det kan f.eks. være, at jeres regnskabsmateriale (bilag mv.) kan trækkes ud i pdf-fomat eller andet læsbart format, at materialet kan udsøges for specifikke perioder, eller at alle bilag er entydigt nummereret, så det er simpelt at følge kontrolsporet. Hvis I opbevarer bilag på flere forskellige enheder, f.eks. en harddisk, en server, USB-stick osv., skal I beskrive, hvordan det sikres, at der hurtigt kan skabes et overblik og ske udtræk fra disse enheder. Opbevares materielt krypteret kan det her beskrives, hvordan det kan dekrypteres.
Bilag kan downloades som PDF fra e-conomic og posteringer som CSV-filer.

Bilag 1 – kontoplan

  Nr.NavnType
1000RESULTATOPGØRELSEOverskrift
1001OmsætningOverskrift
1010Medgået tidDrift
1011Viderefaktureret licenserDrift
1012FastprisaftaleDrift
1013OnboardingDrift
1014ÅrsregnskaberDrift
1015AdhocDrift
1020Salg af varer til udlandDrift
1021Salg af ydelser til udlandDrift
1030Salg til kunder u/momsDrift
1031Regulering igangværende arbejderDrift
1099Omsætning i altSumfra
1300Direkte omkostningerOverskrift
1310Direkte omkostninger m/momsDrift
1320Direkte omkostninger varer u/moms indenfor EUDrift
1321Direkte omkostninger ydelser u/moms indenfor EUDrift
1325Direkte omkostninger u/moms 3. landeDrift
1326Lønninger, afsluttede projekter (projekt)Drift
1327Omkostninger, afsluttede projekter (projekt)Drift
1330Vareforbrug (lagermodul)Drift
1340Udlæg – salgDrift
1341Udlæg køb med momsDrift
1342Udlæg køb uden momsDrift
1343Udlæg u/mopmsDrift
1399Direkte omkostninger i altSumfra
2000DækningsbidragSumfra
2200LønningerOverskrift
2210LønningerDrift
2211Feriepenge & SHDrift
2212Sygedagpenge mv.Drift
2213Løn uden AMDrift
2214Personalegoder og multimedierDrift
2215Pensioner, arbejdsgiverDrift
2217Antal timerDrift
2218Antal timer modkontoDrift
2219Antal timer – internDrift
2220Antal timer – intern modkontoDrift
2222AER (Samlet betaling)Drift
2223ATPDrift
2224DA-barselDrift
2230KM-pengeDrift
2241PersonaleudgifterDrift
2242Projektførte lønninger (projekt)Drift
2243Forplejning kontorDrift
2244Personaleudgifter m.momsDrift
2245KonsulentDrift
2246Konsulentassistance u/momsDrift
2247AfspadseringDrift
2280Regulering Feriepengeforpl.Drift
2281Feriepengeforpl. IndefrysDrift
2282Feriepengeforpl. Samtid. ferieDrift
2299Lønninger i altSumfra
2500KapacitetsomkostningerOverskrift
2700Salgs- og rejseomkostningerOverskrift
2750RestaurationsbesøgDrift
2754Gaver og blomsterDrift
2770RejseudgifterDrift
2771Rejseudgifter m/momsDrift
2800Annoncer og reklameDrift
2801Annoncer uden momsDrift
2811Fragt m/momsDrift
2899Salgs- og rejseomkostninger i altSumfra
3100Autodrift – personbilerOverskrift
3110BrændstofDrift
3120BilforsikringDrift
3130VægtafgiftDrift
3140Reparation/vedligeholdelseDrift
3199Autodrift – personbiler i altSumfra
3400LokaleomkostningerOverskrift
3410Husleje m/momsDrift
3411Husleje u/momsDrift
3420El, vand og gasDrift
3430Vedligeholdelse og rengøringDrift
3450Forsikringer (lokale)Drift
3499Lokaleomkostninger i altSumfra
3500AdministrationsomkostningerOverskrift
3600Kontorartikler og tryksagerDrift
3601AvisholdDrift
3604Edb-udgifter / softwareDrift
3605Edb-udgifter / software u/momsDrift
3606Edb-udgifter / software omvendtDrift
3610Rep./vedligeholdelse af inventarDrift
3613konsulent adminDrift
3617Mindre anskaffelserDrift
3620TelefonDrift
3621InternetforbindelseDrift
3628Porto og gebyrerDrift
3629DatalønsgebyrDrift
3640RevisorDrift
3645AdvokatDrift
3650ForsikringerDrift
3660Faglitteratur m/momsDrift
3661Faglitteratur u/momsDrift
3662Kontingenter m/momsDrift
3663Kontingenter u/momsDrift
3664Web-hotel og domænenavneDrift
3670Leje/leasing af driftsmidlerDrift
3671Rykkergebyr, debitorerDrift
3720Tab på debitorerDrift
3770Kassedifferencer mv.Drift
3780Ej fradragsberettigede omkostningerDrift
3799Administrationsomkostninger i altSumfra
3800Resultat før afskrivningerSumfra
3900AfskrivningerOverskrift
3910Afskrivning, indretning lejede lokalerDrift
3940Afskrivning, driftsmidler og inventarDrift
3950Afskrivning, edbDrift
3960Forkert afskrevetDrift
3999Afskrivninger i altSumfra
4000Resultat før renterSumfra
4300RenteindtægterOverskrift
4310Renteindtægt, bankDrift
4360Renteindtægt, debitorerDrift
4380Valutakursdifference, debitorer gevinstDrift
4381Valutakursdifference, kreditorer gevinstDrift
4399Renteindtægter i altSumfra
4400RenteudgifterOverskrift
4410Renteudgift, bankDrift
4450LåneomkostningerDrift
4460Renteudgift, kreditorerDrift
4465Renteudgift, Told & SkatDrift
4470Finansieringstillæg, selskabsskatDrift
4480Valutakursdifference, debitorer tabDrift
4481Valutakursdifference, kreditorer tabDrift
4499Renteudgifter i altSumfra
4500Resultat før ekstraordinære posterSumfra
4600Ekstraordinære posterOverskrift
4610Ekstraordinære indtægter m/momsDrift
4620Ekstraordinære indtægter u/momsDrift
4630Ekstraordinære udgifter m/momsDrift
4640Ekstraordinære udgifter u/momsDrift
4699Ekstraordinære poster i altSumfra
4700Resultat før skatSumfra
4800SelskabsskatOverskrift
4810Selskabsskat, aktuelDrift
4812Reg. selskabsskat tidligere årDrift
4820Reg. af udskudt skatDrift
4899Selskabsskat i altSumfra
4990RESULTAT EFTER SKATSumfra
4991RESULTATDISPONERINGOverskrift
4995Overført åretsresultatDrift
4996Afsat udbytteDrift
4997Overført reserveDrift
4999DISPONERET I ALTSumfra
5000AKTIVEROverskrift Start
5010AnlægsaktiverOverskrift
5110Indretning af lejede lokalerOverskrift
5111Indretning, anskaffelse primoBalance
5112Indretning, årets tilgangBalance
5113Indretning, årets afgangBalance
5116Indretning, afskrivning primoBalance
5117Indretning, årets afskrivningerBalance
5119Indretning af lejede lokaler i altSumfra
5220Driftsmidler & inventarOverskrift
5221Driftsmidler, anskaffelse primoBalance
5222Driftsmidler, årets tilgangBalance
5223Driftsmidler, årets afgangBalance
5226Driftsmidler, afskrivning primoBalance
5227Driftsmidler, årets afskrivningerBalance
5229Driftsmidler & inventar i altSumfra
5230Edb-anlægOverskrift
5231Edb-anlæg, anskaffelse primoBalance
5232Edb-anlæg, årets tilgangBalance
5233Edb-anlæg, årets afgangBalance
5236Edb-anlæg, afskrivning primoBalance
5237Edb-anlæg, årets afskrivningerBalance
5239Edb-anlæg i altSumfra
5312Huslejedepositum m/momsBalance
5313Huslejedepositum u/momsBalance
5322LeasingdepositumBalance
5499Anlægsaktiver i altSumfra
5500OmsætningsaktiverOverskrift
5520VarelagerBalance
5600DebitorerBalance
5601Hensat tab debitorBalance
5603PeriodiseringBalance
5650Andre tilgodehavenderBalance
5651PleoBalance
5652Mellemregning CashboardBalance
5653Mellemregning FasterflowBalance
5654Igangværende arbejder – aktiviteter (projekt)Balance
5655Igangværende arbejder – omkostninger (projekt)Balance
5656Igangværende omsætningBalance
5657Tab/Vind igangværendeBalance
5660Forudbetalte posterBalance
5665Personaletilgodehavender PleoBalance
5810KassebeholdningBalance
5815NykreditBalance
5820BankkontoBalance
5980Omsætningsaktiver i altSumfra
5990AKTIVER I ALTSumfra
6000PASSIVEROverskrift Start
6100EGENKAPITALOverskrift
6110AnpartskapitalBalance
6120OverkursfondBalance
6130Overført resultat tidligere årBalance
6135Skyldigt udbytteBalance
6140Periodens resultat efter skatSuminterval
6199EGENKAPITAL I ALTSuminterval
6300HENSÆTTELSEROverskrift
6310Udskudt skatBalance
6320Øvrige hensættelserBalance
6399HENSÆTTELSER I ALTSumfra
6600GÆLDOverskrift
6610Skyldig selskabsskatBalance
6750KassekreditBalance
6800KreditorerBalance
6830Skyldige omkostningerBalance
6831MomslånBalance
6832Mellemregning SLSBalance
6835Skyldige medarbejderudlægBalance
6860Mellemregning med anpartshaverBalance
6861Mellemregning Bobib Aps.Balance
6862Mellemregning holdingBalance
6899SkattekontoBalance
6900Moms og afgifterOverskrift
6901Skyldig moms, primoBalance
6902Udgående (salg) momsBalance
6903Indgående (køb) momsBalance
6906Erhvervelsesmoms/byggeydelse (køb i udland)Balance
6907Erhvervelsesmoms/byggeydelse (modkonto)Balance
6910OlieafgiftBalance
6911ElafgiftBalance
6914CO2-afgiftBalance
6917Betalt momsBalance
6918Moms og afgifter i altSumfra
6919Anden gældOverskrift
6920Skyldig A-skatBalance
6921Skyldig ATPBalance
6922Skyldig pensionBalance
6923Skyldige feriepenge & SHBalance
6924ATP SAMLET BETALINGBalance
6930Skyldig AM-bidragBalance
6940Skyldige lønningerBalance
6945Andre skyldige løn posterBalance
6946Hensat feriepengeforpligtelse  SamtidsferieBalance
6947Hensat ferie IndefrysningBalance
6948Afspadsering – skyldigBalance
6999Anden gæld i altSumfra
7999GÆLD I ALTSumfra
8999PASSIVER I ALTSuminterval
9900Analyse/fejlkontoBalance
9990NulkontrolSumfra
     
Frederik Sandgrav

Hvad siger du til at modtage vores nyhedsbrev?