Skriv hvad du ønsker at finde hjælp til
Indholdsforetegnelse
< Alle emner
Print

Politik om krænkende adfærd

– om hvordan vi behandler hinanden med respekt og værdighed

Vi er mange ledere og medarbejdere i Sandgrav Solutions. Og vi er meget forskellige. Vi er forskellige i
forhold til højde og drøjde, seksualitet, temperament, uddannelse, tro, personlige grænser osv. Det skal der
være plads til.

Vi anser hvert enkelt menneske som unikt med en værdighed, der ikke må krænkes.
Det betyder, at vi skal behandle enhver med respekt og ligeværdighed – og det er derfor helt afgørende, at
vi møder hinanden med en tilgang, der værner om det enkelte menneskes personlige værdi, selvrespekt og
rettigheder.

I Sandgrav Solutions vil vi have gode arbejdsforhold både fysisk og psykisk, og krænkende handlinger er
uacceptable. Vi skal alle deltage aktivt i at skabe de optimale rammer for god trivsel i et sikkert og sundt
arbejdsmiljø uden krænkende adfærd.

Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre
personer for sexchikane, sexisme, fysisk og psykisk vold, mobning eller anden chikanerende adfærd.

Sexchikane

er enhver form for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner
med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed. Det kan fx være:
• Uønskede berøringer
• Seksuelle tilnærmelser eller trusler herom
• Fysiske overgreb eller trusler herom
• Krænkende skriftlige meddelelser, sms’er, billeder og videoer, herunder på sociale medier
• Krænkende samtaler ansigt til ansigt, telefonsamtaler og digitale samtaler, herunder på Teams o.l.

Sexisme

er enhver form for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd i relation til en persons køn med
det formål eller den virkning at krænke denne persons værdighed og skabe et truende, fjendtligt,
nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima. Det kan fx være:
• Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver
• Udnyttelse i jobbet, fx til private ærinder for andre
• Nedvurdering af dit job, din arbejdsindsats eller dine kompetencer
• Nedvurdering af dit køn

Mobning

er en enkelt person eller en gruppes længerevarende systematiske drillerier og følelsesmæssige
overgreb på en person. Anden chikanerende adfærd er uønsket adfærd i relation til
forskelsbehandlingsloven (hudfarve, religion, politisk overbevisning etc.) og andet, der ikke nødvendigvis
hører under nogen lov. Det kan fx være:
• Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab
• Angreb mod eller kritik af dit privatliv
• Fjendtlighed eller gentagende tavshed som svar på spørgsmål eller forsøg på samtale
• Sårende bemærkninger eller ubehagelige drillerier
• Nedvurdering, fx på grund af alder, kønsidentitet, seksuel orientering, etnicitet, politisk eller religiøs
overbevisning.
• At blive råbt ad eller latterliggjort
Vær opmærksom på, at listerne ikke er udtømmende, og flere af eksemplerne kan sagtens høre under mere
end én af kategorierne ovenfor.

OMGANGSTONE OG ADFÆRD

I Sandgrav Solutions behandler vi hinanden med respekt og værdighed. Vi accepterer ikke ord og
handlinger, der af modtageren opfattes som krænkende.
Det er vigtigt, vi alle er bevidste om, at position, relation og kontekst har betydning for modtagelsen af
handlingerne og ordene. Derudover har vi alle forskellige grænser for, hvornår noget føles krænkende.
Hvad der kan være et dejligt kompliment for én, kan være grænseoverskridende for en anden. Det skal vi
have respekt for.
Derfor har vi også selv et ansvar for at dele egne grænser. Det kan være lettere sagt end gjort, og derfor er
der mulighed for støtte, sparring og vejledning (se håndtering af krænkende adfærd). Vi ønsker en
omgangstone, hvor ingen bliver hånet for at sige fra eller oplyse om egne grænser.
Ledere har et særligt ansvar for at opretholde en god omgangstone og sikre et arbejdsmiljø i deres afdeling,
hvor ingen medarbejdere føler sig krænket, hvor alles grænser respekteres, og hvor der er plads til at sige
fra.

FOREBYGGELSE AF KRÆNKENDE ADFÆRD

Krænkende handlinger kan både ske mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledere. Det ses
som en skærpende omstændighed, når det er en leder, da der her er en magtrelation. Det, der er centralt,
er personens oplevelse af at være blevet krænket – uanset om det fra afsenderen var forsætligt eller udtryk
for ubetænksomhed.
Sandgrav Solutions dialogsyn er et centralt aktiv i forebyggelsen af krænkende handlinger, og det er vigtigt,
vi tør tage dialogen med hinanden. Vi bærer alle et ansvar i forhold til dette – det gælder både på
organisations-, leder-, gruppe- og individniveau.

Ledernes ansvar

I Sandgrav Solutions har lederne ansvaret for at sikre et sundt og forsvarligt arbejdsmiljø, og de er
medansvarlige for medarbejdernes trivsel. De skal gå foran som det gode eksempel. De skal turde tage den
forebyggende dialog i eget team. Lederne skal være med til at sikre, at alle medarbejdere – nyansatte som
garvede – kender til Sandgravs syn på krænkende handlinger. Ledere skal forebygge, sikre god
konflikthåndtering og have løbende dialog med de ansatte.

Arbejdsmiljørepræsentanternes ansvar

Vores arbejdsmiljørepræsentanter er klædt godt på til at håndtere krænkende adfærd gennem
arbejdsmiljøuddannelsen. Drøftelse af virksomhedens krænkelsespolitik skal være et fast punkt på de årlige
arbejdsmiljødrøftelser. Arbejdsmiljørepræsentanterne har en naturlig rolle i det daglige til at gå i dialog,
hvis der er en bekymring, og de skal være med til at italesætte, at krænkende handlinger ikke accepteres.

Individets ansvar

I Sandgrav Solutions er medarbejderne medansvarlige for egen og kollegers trivsel, og de har en forpligtelse
til at sige fra og gribe ind, hvis de oplever/ser krænkende handlinger. De er vigtige aktører i at opretholde
den gode omgangstone. Medarbejderne har derudover et ansvar for at sige til, hvis de oplever et behov for,
at omgangstone, adfærd o.l. kommer på dagsordenen på organisations- eller afdelingsniveau.
Vi har en politik om, at ser man noget, så siger man noget.

HÅNDTERING AF KRÆNKENDE ADFÆRD

Krænkende adfærd tages alvorligt i Sandgrav Solutions – uanset hvad. Hvis din grænse er overtrådt, er det
et problem – også selv om det ikke har været intentionen fra kollegaen eller lederen. Derfor imødekommer
vi alle henvendelser med alvor og seriøsitet, selv om situationer kræver forskellige løsninger.
Vi har alle forskellige grænser, og det er derfor vigtigt, at du siger fra over for personen, der overskrider
dine grænser. Men det kan være svært. Derfor kan det være nødvendigt at søge støtte, sparring, vejledning
og/eller hjælp til at gribe ind.
Oplever du, at du bliver krænket – eller oplever du, at andre bliver krænket – har du flere
handlemuligheder

Du kan gå til:

– Din teamleder (eller din teamleders leder, hvis det er din egen leder, der er problemet)
– En arbejdsmiljørepræsentant
– Den HR-ansvarlige

Hvad sker der efter din henvendelse?

Din henvendelse vil blive taget alvorligt og håndteret med diskretion for at beskytte alle involverede parter
mest muligt.

Foruden støtte, sparring og vejledning kan ovenstående selvfølgelig tage affære på dine vegne. Det kan fx
være i form af en samtale med personen, der krænker, men det vil altid blive vurderet og aftalt nærmere
ud fra den specifikke situation sammen med dig. Du vil løbende blive orienteret om, hvad der sker og
hvorfor.

Det er op til dig selv, om du ønsker at sætte navn på personen, der har overskredet dine grænser. Vælger
du at sætte navn på, må ingen af overstående kontakte personen uden din viden. Der vil ikke blive draget
konklusioner på baggrund af én side af sagen. Det betyder, at parterne og evt. andre relevante vil blive hørt
og få mulighed for at beskrive deres oplevelse af situationen, inden der tages yderligere affære.
Alle af ovenstående har naturligvis tavshedspligt. Men er krænkelserne af en vis karakter, kan ovenstående
være nødt til at reagere og inddrage andre, fx juridisk rådgivning.

KONSEKVENSER VED KRÆNKENDE ADFÆRD

Krænkende adfærd har konsekvenser. Det kan være i form af en påtale eller advarsel. Har den krænkende
adfærd en vis karakter, kan det også have ansættelsesretlige konsekvenser fx i form af afskedigelse og
bortvisning

Frederik Sandgrav

Hvad siger du til at modtage vores nyhedsbrev?