Personopplysningspolicy

Vi bruker denne typen data om kunden

Vi bruker personopplysningene som kunden gir oss slik at vi kan løse den avtalte oppgaven. Det inkluderer også dataene som fremkommer i kundens skattefil, i den grad kunden gir oss tilgang til den.

Dette er informasjon om kundens økonomiske, skattemessige og forretningsmessige forhold.

Vi behandler kun nødvendige personopplysninger

Vi samler inn, behandler og lagrer kun de personopplysningene som er nødvendige i forhold til å løse de avtalte oppgavene. Dette gjelder i utgangspunktet Personbogen, Tinglysningsbogen, Erhvervsstyrelsen, CVR-registeret, SKAT og Ejerregisteret.

I tillegg kan det være lovbestemt hvilken type data som skal samles inn og lagres for vår forretningsdrift. Dette gjelder for eksempel regnskapsloven og hvitvaskingsloven (se nærmere nedenfor i siste avsnitt).

Vi sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige

Vi sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige i forhold til formålet som var årsaken til innsamlingen. Det vil i utgangspunktet være etter endt kundeforhold. Vi lagrer imidlertid alltid kundedata til bruk i regnskapsmateriale i minst 5 år på grunn av reglene i regnskapsloven og hvitvaskingsloven.

Utlevering og overføring av personopplysninger

Vi videreformidler og overfører personopplysninger til samarbeidspartnere og andre aktører dersom det er nødvendig for å oppfylle avtalen som vi har inngått med kunden.

Noen ganger velger vi å bruke databehandlere, inkludert leverandører av programvare, webhotell, backup, sikkerhet og lagring. Når databehandlere benyttes er det kun til spesifikke formål, og det er fortsatt vårt ansvar at kundens opplysninger behandles i samsvar med gjeldende lov og denne personopplysningspolicyen.

Vi videresender ikke personopplysninger til formål som ikke følger av avtalen – f.eks videreformidling til andre for bruk i deres markedsføring – med mindre vi har avtalt dette med kunden i forbindelse med innsamlingen eller innhenter samtykke fra kunden etter å ha informert denne. av hva kundens data skal brukes til. Kunden kan når som helst be oss om å stoppe overføringen av personopplysninger, uavhengig av om det er avtalt eller kunden på annen måte har samtykket til det.

Vi innhenter imidlertid ikke kundens samtykke dersom vi er juridisk forpliktet til å videreformidle personopplysninger, for eksempel som en del av en lovpålagt melding til en myndighet.

Kunden har rett til innsyn i sine personopplysninger

Kunden har til enhver tid rett til å bli informert om hvilke data vi behandler om ham eller henne, hvor de kommer fra og hva vi bruker dem til. Kunden kan også få informasjon om hvor lenge vi lagrer personopplysninger og hvem som mottar data om kunden.

Imidlertid kan tilgangen begrenses av hensyn til andre personers personvern, til forretningshemmeligheter og immaterielle rettigheter. Kunden kan gjøre bruk av rettigheter ved å kontakte oss.

Kunden har rett til å få uriktige personopplysninger rettet eller slettet

Dersom kunden mener at personopplysningene vi behandler om kunden er unøyaktige eller feilaktige, kan kunden selvsagt kontakte oss og få dem rettet.

I noen tilfeller vil vi ha en forpliktelse til å slette personopplysninger. Dette gjelder for eksempel dersom kunden trekker tilbake samtykket. Dersom kunden mener at data ikke lenger er nødvendig i forhold til formålet vi samlet dem inn for, kan kunden be om å få dem slettet. Kunden kan også kontakte oss dersom kunden mener at personopplysninger behandles i strid med loven eller andre juridiske forpliktelser.

Kunden har rett til å protestere mot vår behandling av personopplysninger

Kunden har rett til å protestere mot vår behandling av personopplysninger. Kunden kan også protestere mot vår utlevering av data for markedsføringsformål. Hvis kundens innsigelse er berettiget, stanser vi behandlingen og sletter kundens data, med mindre vi er lovpålagt å lagre dem.

Dersom kunden ønsker å benytte sin rett til dataportabilitet, vil kunden motta personopplysninger fra oss i et vanlig brukt format

Kunden har rett til å motta de personopplysningene som kunden har gjort tilgjengelig for oss og de som vi har innhentet om kunden fra andre aktører på grunnlag av kundens samtykke.

Generell informasjon om kundens bruk av sine rettigheter

Dersom kunden ønsker å få tilgang til data, få dem rettet eller slettet, eller protestere mot vår databehandling, undersøker vi om dette er mulig og gir kunden svar på din henvendelse så raskt som mulig og senest en måned etter at vi har mottok henvendelsen..

Rett til å klage

Kunden har rett til å klage til Datatilsynet dersom kunden mener at Sandgrav Solutions sin behandling av personopplysninger ikke lever opp til kravene i lovgivningen.

Innhenting av opplysninger i henhold til hvitvaskingslovenjoh49immnwhuhnatlvg

Vi er forpliktet til å samle inn opplysninger i henhold til hvitvaskingslovens regler og i denne forbindelse:

  • Identitets- og kontrollopplysninger innhentes samt kopi av fremlagte identifikasjonsdokumenter ved etablering av kundeforholdet.
  • Innhente dokumentasjon for og registreringer av transaksjoner utført som del av et forretningsforhold eller en enkelt transaksjon.
  • Ved mistanke om at kunden begår hvitvasking eller terrorfinansiering vil dokumenter og journaler vedrørende gjennomførte undersøkelser innhentes.
  • Det er opplyst at opplysningene som innhentes om kunden kun skal brukes til å oppfylle revisors plikter etter hvitvaskingsloven og ikke til for eksempel markedsføringsformål.
  • Vær oppmerksom på at opplysningene kan bli gitt videre til SØIK ved mistanke om at kunden antas å være involvert i hvitvasking eller terrorfinansiering.
  • Vær oppmerksom på at kunden har rett til innsyn i den registrerte informasjonen.
  • Vær oppmerksom på at informasjonen lagres i 5 år og vil vanligvis slettes 5 år etter siste engasjement med kunden.
  • Vær oppmerksom på at kunden har rett til å få uriktige opplysninger som er registrert rettet.

Det er mye inspirasjon på bloggen vår!

Som din regnskapsfører skriver vi om teknologi, gode råd til din bokføring og mye annet.

Frederik Sandgrav

Hva sier du til å motta nyhetsbrevet vårt?