Årsregnskap

Årsregnskapet. Du har sikkert hørt om det noen ganger.

Noe alle må gjøre. Men i likhet med å legge ut bilag, minner det mye om en tidssløser når du heller vil tilbringe tid med kolleger og kunder. Det er alltid raskest å være lat. Derfor gir de raskeste oss oppgaven når årsregnskapet skal lages.

Hvis du ikke er helt sikker på hva de ulike elementene inneholder eller hvorfor de er viktige, så har vi en litt lang tekst under. Med mindre du stoler nok på oss allerede til at vi kan snakke nå.

«Den voksne forklaringen»

Gjennomføring av årsregnskap er obligatorisk. Hos Sandgrav Solutions tilbyr vi hjelp til årsregnskap. Som økonomiansvarlig er det en gjenganger å samle inn og presentere data for en tilknyttet regnskapsfører. Dette er en oppgave vi gjerne tar på oss, slik at du kan gå inn i det nye året med oversikt og realistiske planer for din forretningsutvikling. Alt vi trenger er dine data og kuponger, så ordner vi ting for deg. Resultatet er en elektronisk konto som du kan sende til din regnskapsfører for godkjenning. Les nedenfor hva en årsmelding egentlig er, og også hvordan du selv kan tolke informasjon gitt i en årsmelding. Årsregnskapet består av to deler: Rapport og regnskap. Rapporten beskriver årets utvikling i selskapet og gir en idé om hva fremtiden vil bringe. Regnskapet er satt sammen av en resultatregnskap, en balanse og en oppstilling over selskapets kontantstrømmer.

Den resultatregnskapet forteller om inntekter og utgifter i det siste regnskapsåret, mens balansen forteller om selskapets verdier og selskapets gjeldsposter. Kontantstrømoppstillingen viser hvor mye penger selskapet faktisk har i kassen.

Her får du en innføring i de viktigste postene i regnskapet.

Resultatregnskapet

Resultatregnskapet er selskapets regnskap over inntekter og kostnader. Ved å se på bruttofortjenesten (også kalt bruttomargin) kan du se hva som er igjen av bedriftens inntekter når de variable kostnadene (også kalt produksjonskostnader) trekkes fra.

Det er imidlertid viktig å se lenger ned på kostnadslisten. Primærresultatet (også kalt ebit - Earnings Before Interest and Taxes) er et interessant resultat som viser overskudd før renter og skatt. Det primære driftsresultatet gir et inntrykk av hvor godt selskapet har kontroll over sine utgifter til forskning, distribusjon og administrasjon.

Det ordinære resultatet er resultat før skatt. I forhold til primærresultatet er renteutgifter og renteinntekter her trukket fra. Utgiftene kan skyldes renter på lån til kjøp av for eksempel maskiner, mens inntekter kan skyldes avkastning på verdipapirer som selskapet har valgt å plassere noe av sine likvide eiendeler i.

Konsernresultatet er bunnlinjen i selskapets årsregnskap – altså overskuddet. Det er viktig å se på om overskuddet har utviklet seg i positiv retning de siste fem årene – eller om selskapet har hatt problemer med å skape bedre resultater år etter år.

Balansen

Balansen er et øyeblikksbilde av selskapets økonomiske situasjon den dagen regnskapet utarbeides. Balansen viser sammenhengen mellom eiendelene - maskineri, varelager, kontantbeholdning - og gjeldene - egenkapital, gjeld, skatt.

Aktiver

Eiendelene er selskapets verdier og er delt inn i to grupper: anleggsmidler og omløpsmidler.

Anleggsmidler består av verdier som ikke enkelt kan konverteres til penger dersom selskapet skulle trenge klare penger. Dette er for eksempel bedriftens bygninger, maskiner og utstyr. Goodwill er også et anleggsmiddel. Goodwill er ikke-fysiske eiendeler. Det er for eksempel bedriftens merkevare som kanskje er kjent av alle og derfor er verdt mye penger fordi det skaper gjenkjennelse og har en verdi for forbrukeren.

Omløpsmidler består av verdiene som enkelt kan konverteres til kontanter. Dette er for eksempel kontantbeholdning, varelager, fordringer på kunder som ennå ikke har betalt for leverte varer, og verdipapirer.

Når du ser på eiendeler, vær spesielt oppmerksom på inventar og fordringer. Varelagrene bør helst ikke øke mer enn omsetningen, da dette kan være et tegn på at bedriften har problemer med å styre produksjonen. Fordringene skal heller ikke øke radikalt fra år til år, men det er i seg selv ikke noe problem å ha penger til beste for kundene sine. Lang kredittid kan være det som gjør at kunden legger inn store bestillinger hos bedriften, men omvendt er det en viss risiko for at bedriften ikke får pengene sine.

Det er mye inspirasjon på bloggen vår!

Som din regnskapsfører skriver vi om teknologi, gode råd til din bokføring og mye annet.

Frederik Sandgrav

Hva sier du til å motta nyhetsbrevet vårt?